Výroční‚ členské schůze

 

Výroční členská schůze ZO ČSCH Horšovský Týn
 konaná dne 2. 3. 2018 v restauraci „KOBRA“

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Zpráva o činnosti ZO v roce 2017
 4. Pokladní a revizní zpráva
 5. Návrh rozpočtu na rok 2018
 6. Plán činnosti ZO na rok 2018
 7. Volby do výboru ZO, KK ZO, delegátů na okresní konferenci, doporučení pro kandidáty do výboru OO
 8. Naši jubilanti
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Občerstvení
 12. Závěr

Přítomno: 21 členů starších 18 let + 2 MCH

Omluveni: 1 člen

Hosté:
starosta města Horšovský Týn pan Václav Mothejzík
ze svazu chovatelů ovcí a koz: pan Jiří Kaiser s manželkou
z OO Domažlice jednatel OO, člen ÚVV ČSCH pan Josef Buršík

 

 1.     Schůzi zahájil a řídil jednatel ZO př. Koczai Zdeněk.
 2. Přivítal přítomné, poděkoval hostům za přijetí pozvání na jednání, seznámil s programem schůze, následně byl program hlasováním schválen. Zápis z VČS vypracuje jednatel, zápis bude ověřen – ověřovatelem zápisu bude př. Fiala Tomáš ml.
  Jednatel navrhl členy mandátové komise: př. Psutková, př. Hošková, př. Harčařík. Z členské základny nebyl žádný další návrh – komise byla schválena hlasováním.
 3.     Předseda organizace př. Fiala přednesl „Zprávu o činnosti ZO za rok 2017“. Loňský rok začal v lednu tradičním stolním posuzováním králíků, červencová výstava se vydařila, potěšil velký zájem návštěvníků, v doprovodném programu zabodovala Domažličanka. Na letošní rok je již s kapelou předjednáno vystoupení na celé sobotní odpoledne. Naši mladí chovatelé opět uspěli v celostátním finále olympiády, kroužek MCH se v září rozrostl o nové MCH. Poděkoval vedoucí kroužku př. Hradecké za odvedenou práci. V areálu dostaly chatky novou střešní krytinu. Na konci roku zakoupil výbor další vybavení pro zkvalitnění výstav – velký stan a několik pivních setů. Bohužel jsme také (díky vodovodní havárii) přišli o nemalé finanční prostředky, výbor se však stále pokouší o získání části financí zpět.
 4.     Za nepřítomnou pokladní př. Bůžkovou přečetl pokladní zprávu př. Müller.
  Předseda revizní komise př. Echtner konstatoval, že revize pokladních knih a finančních prostředků organizace proběhla bez závad.Vedení knih je v pořádku, kontrolou nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
 5.     Jelikož je pokladní dlouhodobě na nemocenské, nebyl rozpočet na VČS připraven. Do usnesení byl navržen termín, do kterého výbor rozpočet připraví a seznámí s ním všechny členy.
 6.     Jednatel př. Koczai Zdeněk vystoupil s „Plánem činnosti ZO na rok 2018“.
  Hlavním úkolem pro tento rok je tradiční červencová místní výstava, v září budeme spolupořádat s OO Domažlice okresní výstavu. Celý plán činnosti byl zaslán členům a vyvěšen na stránkách ZO.
  http://zocschhtyn.websnadno.cz/vcs_2018/plan_prace_2018.pdf
 7.     Dalším bodem jednání bylo poděkování za dosavadní práci členům, kteří v tomto roce oslaví, kulatá životní výročí:
  Forst Jaroslav – 70 let
 8.     Volby se konaly v souladu se stanovami ČSCH.
  Volební komise byla zvolena na VČS 2017, na této schůzi bylo také rozhodnuto o způsobu volby veřejným hlasováním.
  Volební komise: př. Fiala Tomáš ml., př. Kutil, př. Štajdl.
  Předseda volební komise př. Fiala ověřil u mandátové komise, zda je přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Přítomno bylo 21 z 22 členů starších 18 let.
  Př. Fiala dal hlasovat o způsobu volby kandidátů – nejprve navrhl volbu po celých kandidátkách – pro hlasovalo 21 členů.
  Předseda volební komise představil kandidáty do výboru ZO, poté dal o kandidátce výboru hlasovat – pro 21 členů, proti 0, zdržel se 0.
  Další volbou byla kandidátka KK ZO – pro 21, proti 0, zdržel se 0.
  Kandidáti do výboru a KK ZO jsou uvedeni v samostatném zápisu o provedených volbách.
  Následovala kandidátka delegátů na okresní konferenci (př. Müller Antonín, př. Polák Jaroslav) – pro 21, proti 0, zdržel se 0.
  Dle volebního řádu ČSCH bylo hlasováno o doporučení pro kandidáty do výboru OO Domažlice. Představeni 4 kandidáti, hlasování proběhlo pro každého kandidáta zvlášť.
  Koczai Ján – pro 21, proti 0, zdržel se 0
  Hradecký Jaroslav – pro 21, proti 0, zdržel se 0
  Fiala Tomáš ml. – pro 21, proti 0, zdržel se 0
  Kutil Jan – pro 21, proti 0, zdržel se 0
  Předseda volební komise volby ukončil s konstatováním, že volby proběhly bez závad a jsou platné.
 9.     Diskuse
  ¨    Starosta města pan Václav Mothejzík pochválil ZO za práci s mládeží, přislíbil prověřit žádost organizace o možnosti proplacení části nákladů vodovodní havárie městem. Upozornil, že také v letošním roce budou městem vyhlášeny dotace pro zájmové organizace, vybídl k pohlídání termínu podání.
  ¨    Př. Kaiser poděkoval jménem SCHOK za pozvánku na VČS, věří, že dosavadní úspěšná spolupráce našich organizací bude pokračovat i v tomto roce.
  ¨    Jednatel OO Domažlice a člen ÚVV ČSCH př. Buršík pohovořil o několika akcích, které se mohou týkat i členů naší ZO – 28. 3. proběhne okresní volební konference, 28. a 29. září se uskuteční v Horšovském Týně okresní výstava. Celostátní kolo olympiády MCH bude hostit Praha. Krajská výstava proběhne v polovině října v Nýrsku, celostátní výstava mladých králíků bude letos v Olomouci. Na dotaz k uspořádání dalšího ročníku setkání MCH odpověděl, že rozhodnutí přenechá nově zvolenému výboru OO.
  ¨    Př. Hradecká seznámila členy s činností kroužku MCH v roce 2017.
      *    Duben – setkání MCH v Hoře Svatého Václava
      *    Květen – okresní kolo olympiády MCH
      *    Červenec – zapojení členů kroužku při přípravě i během místní výstavy
      *    Srpen – celostátní kolo olympiády MCH Poběžovice
      *    Září – nábor nových členů
      *    Listopad – výpomoc členů kroužku při posuzování CV Chovatel v Lysé nad Labem
  Celá zpráva k dispozici na webu a rozeslána členům ZO.
  http://zocschhtyn.websnadno.cz/vcs_2018/vyrocni_zprava_krouzku_mch.pdf
 10. Usnesení:
  Výroční členská schůze schvaluje:
      *    Zprávu o činnosti ZO ČSCH Horšovský Týn za rok 2017
      *    Pokladní zprávu a zprávu revizní komise za rok 2017
      *    Plán práce na rok 2018
      *    Poplatky za registraci králíků v roce 2018 – na 2,- Kč registrátorovi OO za 1 ks (1,50 Kč ÚV ČSCH, 0,50 Kč OO ČSCH)
      *    Příspěvek účastníkům celostátních výstav a také výstav vyšších chovatelských úrovní. Konkrétní výši příspěvku určí dle možností výbor ZO
      *    Úhradu členského příspěvku svým členům starším 70 let
      *    Výsledky voleb do výboru ZO, KK ZO, delegáty na okresní konferenci, doporučení pro kandidáty do výboru OO Domažlice
  VČS ukládá výboru ZO:
      *    Projednat potřeby organizace alespoň na 6 výborových schůzích
      *    Svolat členskou základnu na 3 členské schůze
      *    Do 30. 4. 2018 vypracovat rozpočet pro rok 2018 a seznámit s ním všechny členy ZO
      *    Předat výsledky voleb s požadovanými doklady na ÚVV ČSCH k aktualizaci ve spolkovém rejstříku – termín do 31. 3. 2018
  VČS ukládá všem členům:
      *    Aktivní účast při výstavě v rámci Anenské pouti v Horšovském Týně
      *    Účastnit se brigád vyhlášených výborem ZO
  Usnesení bylo jednohlasně schváleno veřejným hlasováním.
 11. Schůzi ukončil jednatel ZO př. Koczai Zdeněk.
  Poděkoval přítomným a popřál všem mnoho osobních i chovatelských úspěchů.

zápis ve formátu pdf: http://zocschhtyn.websnadno.cz/vcs_2018/zapis_vcs_02_03_2018.pdf


 

Členská schůze ZO ČSCH Horšovský Týn
konaná dne 20. 10. 2017 v chovatelském areálu

Program:

1.       Zahájení

2.       Vzpomínka na Stanislava Maxu

3.       Přijetí nového člena

4.       Návrh výboru k proplácení členských známek

5.       Evidence ZO

6.       Usnesení

7.       Závěr

Přítomno: 13 členů starších 18 let + 1 MCH

Omluveno: 2 členové

1.       Schůzi zahájil a řídil předseda ZO Horšovský Týn př. Fiala.

2.       Členové organizace minutou ticha uctili památku Stanislava Maxy, který 14. 10. podlehl své těžké nemoci.

3.       Jednatel př. Koczai Zdeněk představil členské základně zájemce o členství př. Mikoláše Terze. Jednání členské schůze byla přítomna nadpoloviční většina členů starších 18 let, jednatel nechal o přijetí
př. Terze hlasovat. Pro hlasovali všichni přítomní, př. Terze byl schválen za člena ZO Horšovský Týn.

4.       Jednatel podal členské schůzi návrh výboru ZO, aby od příštího roku byli zvýhodňováni členové, kteří se aktivně podílejí na práci organizace tím, že po odpracování 25 hodin (brigády, příprava výstav, práce během výstav, likvidace výstav apod.), bude těmto členům uhrazen členský příspěvek (aktuálně 290,- Kč pro dospělého člena) a další výdaje do částky 200,- Kč (registrace zvířat, kroužky). Hlasováním byl tento návrh jednohlasně schválen.

5.       S členy ZO byla zpracována evidence chovaných zvířat pro rok 2018, pokladní př. Bůžková vybrala od členů členské příspěvky.

6.       Usnesení

Členská schůze schvaluje:

o   Př. Mikoláše Terze za člena ZO

o   Návrh výboru na hrazení členských příspěvků a dalších výdajů do částky 200,- Kč členům, kteří odpracují pro organizaci 25 hodin, evidence hodin bude sledována vždy od 1. října do 30. září následujícího roku, aktuální stav bude k dispozici na webových stránkách ZO.

7.       Předsedal př. Fiala. poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.
 


 

Členská schůze ZO ČSCH Horšovský Týn
konaná dne 14. 7. 2017 v chovatelském areálu

Program:

1.       Zahájení

2.       Přijetí nových členů

3.       Příprava výstavy 2017

4.       Usnesení

5.       Závěr

Přítomno: 11 členů starších 18 let + 3 MCH

Omluveno: 6 členů

1.       Schůzi zahájil a řídil jednatel ZO Horšovský Týn př. Koczai Zdeněk.

2.       Jednatel představil členské základně dva nové členy, př. Radko Bubeníčka a mladou chovatelku
Týnu Bubeníčkovou. Oba byli přijati na výborové schůzi dne 20. 4. Dle stanov ČSCH musí přijetí dospělého člena také schválit členská schůze, proto dal jednatel o přijetí hlasovat. Vzhledem k tomu, že jednání byla přítomna nadpoloviční většina členů starších 18 let, kteří přijetí př. Bubeníčka jednohlasně odhlasovali, konstatoval jednatel, že hlasování je platné a př. Bubeníček je novým členem ZO Horšovský Týn.

3.       Předseda ZO př. Fiala seznámil členskou základnu s přípravami na 24. výstavu drobných zvířat.
Příprava areálu bude zahájena v pondělí 17. července v 9 hodin.
Členové byli seznámeni s počty nahlášených zvířat a kompletním programem výstavy.
Bylo dohodnuto obsazení vstupní pokladny, prodejní pokladny, stánku s občerstvením a garantů expozic na oba dny výstavy.

4.       Usnesení

Členská schůze schvaluje:

o   Př. Radko Bubeníčka za člena ZO

5.       Jednatel př. Koczai Zd. poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil. 

 

Výroční členská schůze ZO ČSCH Horšovský Týn
 konaná dne 18. 3. 2017 v restauraci „KOBRA“

Program:

1.       Zahájení

2.       Zpráva o činnosti ZO v roce 2016

3.       Pokladní a revizní zpráva

4.       Plnění rozpočtu za rok 2016

5.       Návrh rozpočtu na rok 2017

6.       Plán činnosti ZO na rok 2017

7.       Volba volební komise pro volby v roce 2018

8.       Naši jubilanti

9.       Diskuse

10.     Usnesení

11.     Občerstvení

12.     Závěr

Přítomno: 18 členů starších 18 let + 3 MCH

Omluveni: 3 členové

Hosté:
ze svazu chovatelů ovcí a koz: pan Karel Krátký, pan Jiří Kaiser
z OO Domažlice jednatel OO pan Josef Buršík

 

1.       Schůzi zahájil a řídil jednatel ZO př. Koczai Zdeněk.
Přivítal přítomné, poděkoval hostům za přijetí pozvání na jednání, seznámil s programem schůze.
Jednatel informoval, že je přítomno 18 členů starších 18 let, což je nadpoloviční většina,
a že výroční členská schůze může právoplatně hlasovat.

2.       Předseda organizace př. Fiala přednesl „Zprávu o činnosti ZO za rok 2016“. Ve své zprávě zhodnotil loňskou výstavu, pochválil mladé chovatele, kteří se účastnili celostátního finále v Rumburku, za výbornou reprezentaci ZO,
u stolního bodování králíků, které proběhlo v lednu 2017, byl patrný snižující se počet hodnocených zvířat, což je ovšem trendem i letní výstavy. Apeloval proto na členy, aby chovali především čistokrevná zvířata a svou účastí na výstavách podpořili růst počtu zvířat na těchto chovatelských akcích.

3.       Pokladní př. Bůžková seznámila členskou základnu se stavem prostředků.
Předseda revizní komise př. Echtner konstatoval, že revize pokladních knih a finančních prostředků organizace proběhla bez závad.
Vedení knih je v pořádku, kontrolou nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

4.       V další části proběhla kontrola plnění rozpočtu za rok 2016.

5.       Pokladní přečetla návrh rozpočtu na tento rok.

6.       Jednatel př. Koczai Zdeněk vystoupil s „Plánem činnosti ZO na rok 2017“.
Hlavním úkolem pro tento rok je tradiční červencová místní výstava, věříme, že kroužek mladých chovatelů bude pro naše mládežníky i nadále přínosem v chovatelském vzdělávání.
Celý plán činnosti byl zaslán členům a vyvěšen na stránkách ZO.
http://zocschhtyn.websnadno.cz/vcs_2017/plan_prace_2017.pdf

7.       Dalším bodem jednání bylo poděkování za dosavadní práci členům, kteří v tomto roce oslaví, kulatá životní výročí:

Fiala Miloš – 15 let

Kutil Jan – 25 let

Hradecká Monika – 35 let

Štajdl Josef – 60 let

Lang Petr – 65 let

Polák Jaroslav – 65 let

Maxa Stanislav – 70 let

Hojdysz Jan MVDr. – 75 let

 

8.       Jednatel př. Koczai Zd. přednesl VČS návrh výboru ZO k zajištění voleb pro příští volební období. Volby v souladu se Stanovami ČSCH proběhnou v roce 2018 – s termínem do 31. 3. 2018. Výbor navrhuje ponechat stávající počet členů výboru i revizní komise – provedení voleb veřejným hlasováním. Navrženými členy volební komise jsou:
př. Psutková Viktorie, př. Fiala Tomáš ml., př. Kutil Jan a př. Štajdl Josef.
Jednatel požádal o doplňující návrhy, poté bylo provedeno hlasování. Návrh výboru byl odsouhlasen v navržené podobě.

9.       Diskuse

§  Př. Krátký – poděkoval jménem SCHOK za pozvánku na VČS, i za dosavadní úspěšnou spolupráci našich organizací.

§  Jednatel OO Domažlice př. Buršík pohovořil o několika akcích, které se budou konat na okrese Domažlice – 2. setkání mladých chovatelů regionu (22. a 23. duben Hora Svatého Václava), celostátní kolo olympiády MCH budou hostit Poběžovice. Krajská výstava proběhne poslední víkend v říjnu v Chodově u KV, celostátní výstava mladých králíků bude letos v Lysé nad Labem.

§  Př. Fiala vznesl dotaz na hosty ze SCHOK – ovčácký den udělat při výstavě až v neděli, na sobotu zajistit jiný program. Př. Krátký přislíbil projednání, předpokládá, že neděle nebude chovatelům ovcí a koz vyhovovat.

§  Př. Holubová navrhla do programu výstavy poptat zájem a podmínky organizátorů králičího hopu.

§  Př. Polák předběžně jednal se členy kapely „Domažličanka“ o ceně za vystoupení v rámci sobotního doprovodného programu (předpokládaná cena 5 500,- Kč).
Př. Fiala ml. a také př. Hradecký zmínili další možnosti hudebních vystoupení.

§  Předseda ZO vyzval diskutující a také všechny členy, aby své náměty prověřili a předali výboru, který by se již na dubnové schůzi měl pokusit sestavit program výstavy.

§  Př. Koczai Jan krátce informoval o jednání Ústřední konference delegátů chovatelů králíků.

o   Př. Sirotek odstoupil z funkce předsedy i člena ÚOK CHK.
Konference schválila:

o   účast a uspořádání soutěžní výstavy Interkanin v roce 2017

o   ponechat otevřenou formu soutěže o výstavní tituly MČR a ŠČR na CVMK a CV rovněž pro vystavovatele registrující v zahraničních chovatelských svazech

§  Př. Štajdl se k výboru obrátil s dotazem, zda se počítá s expozicí morčat.
př. Fiala reagoval – s morčaty se letos nepočítá, ukázková expozice exotického ptactva může být součástí programu po oba dny.

§  Hospodář př. Hradecký ohlásil termín brigády na zušlechtění areálu.
Brigáda proběhne v sobotu 8. 4. 2017 od 9 hodin.

10.   Usnesení:

·         Výroční členská schůze schvaluje:

o    Zprávu o činnosti ZO ČSCH Horšovský Týn za rok 2016

o   Pokladní zprávu a zprávu revizní komise za rok 2016

o   Rozpočet ZO na rok 2017

o   Plán práce na rok 2017

o   Poplatky za registraci králíků v roce 2017 – na 2,- Kč registrátorovi OO za 1 ks
(1,50 Kč ÚV ČSCH, 0,50 Kč OO ČSCH)

o   Příspěvek účastníkům celostátních výstav a také výstav vyšších chovatelských úrovní.
Konkrétní výši příspěvku určí dle možností výbor ZO

o   Úhradu členského příspěvku svým členům starším 70 let

o   Volební komisi pro volby v roce 2018, počet členů výboru 7, revizní komise 3 členové, volby aklamací, termín do 31. 3. 2018

·         VČS ukládá výboru ZO:

o   Projednat potřeby organizace alespoň na 6 výborových schůzích

o   Svolat členskou základnu na 3 členské schůze

·         VČS ukládá všem členům:

o   Aktivní účast při výstavě v rámci Anenské pouti v Horšovském Týně

Usnesení bylo jednohlasně schváleno veřejným hlasováním.

11.   Schůzi ukončil jednatel ZO př. Koczai Zdeněk.
Poděkoval přítomným a popřál všem mnoho osobních i chovatelských úspěchů.


 

Výroční členská schůze ZO ČSCH Horšovský Týn
 konaná dne 25. 3. 2016 v restauraci „Parkur“


Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti ZO v roce 2015
 3. Pokladní a revizní zpráva
 4. Plnění rozpočtu za rok 2015
 5. Návrh rozpočtu na rok 2016
 6. Plán činnosti ZO na rok 2016
 7. Naši jubilanti / svazová ocenění
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Občerstvení
 11. Závěr

Přítomno: 21 členů starších 18 let + 4 MCH

Omluveno: 1 člen

Hosté:
starosta města pan Václav Mothejzík
ze svazu chovatelů ovcí a koz: pan Karel Krátký, pan Jiří Kaiser s manželkou
z OO Domažlice jednatel OO pan Josef Buršík

 

 1. Schůzi zahájil a řídil jednatel ZO př. Koczai Zdeněk.
  Přivítal přítomné, poděkoval hostům za přijetí pozvání na jednání, seznámil s programem schůze.
  Jednatel informoval, že je přítomno 21 členů starších 18 let, což je nadpoloviční většina,
  a že výroční členská schůze může právoplatně hlasovat.
   
 2. Předseda organizace př. Fiala přednesl „Zprávu o činnosti ZO za rok 2015“. Ve své zprávě zhodnotil činnost ZO v uplynulém roce. Celá zpráva byla rozeslána všem členům a je k dispozici na webových stránkách organizace.
  http://zocschhtyn.websnadno.cz/vcs_2016/zprava_o_cinnosti_v_roce_2015.pdf
   
 3. Pokladní př. Narovcová seznámila členskou základnu se stavem prostředků.
   
 4. V další části proběhla kontrola plnění rozpočtu za rok 2015, poté pokladní přečetla návrh rozpočtu na tento rok.
   
 5. Předseda revizní komise př. Echtner konstatoval, že revize pokladních knih a finančních prostředků organizace proběhla bez závad.
  Vedení knih je v pořádku, kontrolou nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
   
 6. Jednatel př. Koczai Zdeněk vystoupil s „Plánem činnosti ZO na rok 2016“.
  Hlavními úkoly pro tento rok je tradiční červencová místní výstava, vybudování WC v chatce č. 2  a především práce kroužku našich mladých chovatelů.
  Celý plán činnosti byl zaslán členům a vyvěšen na stránkách ZO.
  http://zocschhtyn.websnadno.cz/vcs_2016/plan_prace_2016.pdf
   
 7. Dalším bodem jednání bylo poděkování za dosavadní práci členům, kteří v tomto roce oslaví, kulatá životní výročí:

Starinská Monika – 15 let

Hruška Martin – 20 let

Fiala Tomáš ml. – 25 let

Hradecký Jaroslav – 40 let

Koczai Zdeněk – 50 let

Macán Ladislav – 60 let


Poté byla předána svazová ocenění:

Hošková Karolína – bronzový odznak

Psutková Viktorie – bronzový odznak

Do tohoto bodu schůze bylo ještě přidáno přijetí nového člena – MCH Kučera Adam pracuje již několik měsíců aktivně v kroužku MCH, proto byl VČS přijat za řádného člena ČSCH.
 

       8. Diskuse

 • Starosta města Horšovský Týn pan Václav Mothejzík krátce zhodnotil spolupráci města s naší chovatelskou organizací, upozornil na termín podání žádostí o dotace města. Informoval členy ZO, že město plánuje v sadech Petra Bezruče vybudování dětského hřiště, umístění není ještě rozhodnuto – k jednání bude přizván předseda ZO př. Fiala.
 • Př. Krátký – poděkoval jménem SCHOK za pozvánku na VČS, i za dosavadní úspěšnou spolupráci našich organizací.
 • Jednatel OO Domažlice př. Buršík zhodnotil krajskou výstavu, která v loňském říjnu proběhla v našem areálu, poděkoval všem členům ZO Horšovský Týn, kteří se aktivně podíleli na tom, že výstava byla kladně hodnocena jak návštěvníky, tak i vystavovateli.
  Poté se krátce zmínil o připravovaném setkání mladých chovatelů z celého regionu
  (setkání proběhne první víkend v dubnu  - účastní se také kroužek MCH ZO Horšovský Týn).
  Př. Buršík se ještě zmínil o olympiádách MCH – celostátní finále bude letos pořádat Rumburk.
 • Př. Fiala vznesl dotaz např. Buršíka – odvoz klecí z našeho areálu.
  Př. Buršík přislíbil odvoz do týdne.
 • Př. Koczai Jan seznámil členy s postřehy ze školení posuzovatelů a konference odbornosti králíci.
  Od letošního roku jsou schváleny určité změny ve standardech: hodnocení veškerých deformací dosud uváděných v pozici Typ (uši)  anebo Péče a zdraví (kostra vč. chrupu, zevní pohlavní orgány aj.) se přesunují do pozice Tvar. Současně se doporučuje kritičtější hodnocení zjevných tvarových deformací s ohledem na genetický přenos.
  Přepracován je zcela standard plemene Bu upravena je zejména délka uší, barva divokých znaků a podsady.
  Nová je i změna hodnocení králíků s čerstvým nezhojeným tetováním anebo tetovací barvou v uších králíků (7. pozice oc. lístku, výrok neklasifikován, klasifikace 0).
  Konference řešila například konání celostátních výstav, ale také stížnost bývalého předsedy svazu př. Kotyzy na uznávací řízení plemenných chovů.
 • Vedoucí kroužku MCH př. Hradecká oznámila, že kroužek MCH bude jedenkrát za čtrnáct dnů.
 • Předseda př. Fiala požádal př. Hoškovou, aby jela jako doprovod MCH, kteří budou reprezentovat ZO a okres na celostátním finále olympiády.
  Př. Hošková s pověřením souhlasí.

        9. Usnesení:

 • Výroční členská schůze schvaluje:
  •  Zprávu o činnosti ZO ČSCH Horšovský Týn za rok 2015
  • Pokladní zprávu a zprávu revizní komise za rok 2015
  • Rozpočet ZO na rok 2016
  • Plán práce na rok 2016
  • Poplatky za registraci králíků v roce 2016 – na 2,- Kč registrátorovi OO za 1 ks
   (1,50 Kč ÚV ČSCH, 0,50 Kč OO ČSCH)
  • Příspěvek účastníkům celostátních výstav a také výstav vyšších chovatelských úrovní.
   Konkrétní výši příspěvku určí dle možností výbor ZO
  • Úhradu  členského příspěvku svým členům starším 70 let
  • Přijetí nového člena Adama Kučeru k 25. 3. 2016
 • VČS ukládá výboru ZO:
  • Projednat potřeby organizace alespoň na 6 výborových schůzích
  • Svolat členskou základnu na 3 členské schůze
 • VČS ukládá všem členům:
  • Aktivní účast při výstavě v rámci Anenské pouti v Horšovském Týně

              Usnesení bylo jednohlasně schváleno veřejným hlasováním.

        10. Schůzi ukončil jednatel ZO př. Koczai Zdeněk.
              Poděkoval přítomným a popřál všem mnoho osobních i chovatelských úspěchů.

 

 


 

Členská schůze ZO ČSCH Horšovský Týn
konaná dne 19. 9. 2015 v chovatelském areálu

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Přijetí nového člena
 3. Vyhodnocení výstavy při Anenské pouti
 4. Brigády na 29. regionální výstavu
 5. Diskuse
 6. Závěr
 7. Občerstvení, společenský večer

Přítomno: 15 členů starších 18 let + 3 MCH

Hosté:
starosta města pan Václav Mothejzík
ze svazu chovatelů ovcí a koz: pan Jiří Kaiser s manželkou, pan Aleš Bukovský
z OO Domažlice jednatel OO pan Josef Buršík
rodinní příslušníci členů ZO

 

 1. Schůzi zahájil a řídil jednatel ZO př. Koczai Zdeněk.
  Přivítal přítomné, poděkoval hostům za přijetí pozvání na jednání, seznámil s programem schůze.
  Jednatel informoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů starších 18 let, schůze je tedy usnášeníschopná.
 2. Výbor základní organizace oslovil př. Štajdl Josef se žádostí o přijetí do ZO Horšovský Týn.
  Chová králíky a především exoty, dosud byl členem ZO Kdyně.
  Jednatel představil zájemce o přestup členské základně a nechal hlasovat o jeho přijetí – schváleno všemi přítomnými – př. Štajdl Josef je od 19. 9. 2015 řádným členem ZO ČSCH Horšovský Týn.
 3. Pokladní  ZO př. Narovcová seznámila s finančním výsledkem výstavy s uvedením příjmových a výdajových položek.
  Předseda ZO př. Fiala poděkoval všem, kteří se na výstavě podíleli, uvedl, že letošní výstava, i díky vydařenému počasí, předčila všechna naše očekávání.
  Výstavu navštívilo přes 2000 platících návštěvníků.
 4. Jednatel OO Domažlice př. Buršík informoval o přípravách na 29. regionální výstavu Karlovarského a Plzeňského kraje, která proběhne 2. a 3. 10. 2015 v našem areálu. Požádal členy ZO Horšovský Týn o maximální spolupráci při brigádách  - stavění klecí, posuzování, samotná výstava, bourání klecí a úklid areálu.
 5. Starosta města pan Václav Mothejzík poděkoval za pozvánku na ČS, zhodnotil naši místní výstavu, označil ji jako nedílnou součást Anenské pouti v Horšovském Týně, poděkoval členům za reprezentaci města.
  Předseda ZO pochválil naše MCH za výsledky dosažené na Celostátním finále olympiády MCH v Ostravě:
  Miloš Fiala – 1. místo
  Monika Starinská – 3. místo
  Václava Baláková – 8. místo
 6. Jednatel př. Koczai Zd. poděkoval přítomným za účast a oficiální část jednání ukončil.
 7. Občerstvení, společenský večer

   

Členská schůze ZO ČSCH Horšovský Týn
konaná dne 13. 6. 2015 v chovatelském areálu


Program:

 1. Zahájení
 2. Doplňující volby do revizní komise
 3. Příprava výstavy 2015
 4. Usnesení
 5. Závěr

Přítomno: 14 členů starších 18 let + 1 MCH

Omluveno: 4 členové

 1. Schůzi zahájil a řídil jednatel ZO Horšovský Týn př. Koczai Zd.
 2. Na základě jednání výboru ze dne 5. 6. 2015 bylo rozhodnuto, že na členské schůzi budou provedeny doplňující volby do revizní komise.
  • Předseda revizní komise př. Lang oznámil, že nepředá své osobní údaje do spolkového rejstříku, po dohodě s výborem odstoupil ze své funkce.
  • Př. Přibková Silvie, členka revizní komise, byla projednávána na výborové schůzi pro neplnění základních povinností člena ČSCH, výborem bylo navrženo její vyloučení ze ZO.
   Jednatel nechal hlasovat o vyloučení př. Přibkové – odsouhlaseno všemi přítomnými členy.
  • Do volební a mandátové komise navrženi př. Müller, př. Hojdysz a př. Koczai Jan –
   komise byla v tomto složení hlasováním schválena.
  • Předseda volební komise př. Müller informoval, že je přítomno 14 členů
   starších 18 let, což je nadpoloviční většina potřebná pro platnost voleb.
   Seznámil s navrženými kandidáty do revizní komise.
  • Př. Echtner Antonín – navržen na předsedu revizní komise.
  • Př. Hošková Karolína navržena na členku RK.
  • Hlasování proběhlo veřejným hlasováním jednotlivě pro každého kandidáta.
   Oba kandidáti byli schváleni plným počtem hlasů.
   Př. Müller konstatoval, že volby proběhly bez závad a jsou tedy platné.
 3. Předseda ZO př. Fiala seznámil členskou základnu s přípravami na 22. výstavu drobných zvířat.
  Příprava vlastní výstavy bude zahájena v pondělí 20. července, členská základna bude ještě jednou před výstavou svolána pro rozdělení úkolů jednotlivým členům.
  Připravovaný program bude zveřejňován a upřesňován na webu ZO, na neděli zatím nemá výbor připravený doprovodný program – schůzí bylo navrženo, aby předseda oslovil kovboje Jimmyho s jeho jezdeckou show.
 4. Usnesení
 5. Jednatel př. Koczai Zd. poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Členská schůze schvaluje:

 • Př. Echtnera Antonína do funkce předsedy revizní komise
 • Př. Hoškovou Karolínu do funkce člena revizní komise
 • Vyloučení ze ZO a ukončení členství v ČSCH př. Přibkové Silvie

 


Výroční členská schůze ZO ČSCH Horšovský Týn
 konaná dne 20. 3. 2015 v restauraci „Parkur“

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti ZO v roce 2014
 3. Pokladní a revizní zpráva
 4. Plnění rozpočtu za rok 2014
 5. Návrh rozpočtu na rok 2015
 6. Plán činnosti ZO na rok 2015
 7. Naši jubilanti
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Občerstvení
 11. Závěr

Přítomno: 14 členů starších 18 let + 5 MCH

Omluveno: 6 členů

Hosté:
starosta města pan Václav Mothejzík
ze svazu chovatelů ovcí a koz: pánové Karel Krátký, Jiří Kaiser, Aleš Bukovský
z OO Domažlice jednatel OO pan Josef Buršík

 

 1. Schůzi zahájil a řídil jednatel ZO př. Koczai Zdeněk.
  Přivítal přítomné, poděkoval hostům za přijetí pozvání na jednání, seznámil s programem schůze.
  Jednatel informoval, že je přítomno 14 členů starších 18 let, což je nadpoloviční většina,
  a že výroční členská schůze může právoplatně hlasovat.
   
 2. Předseda organizace př. Fiala přednesl „Zprávu o činnosti ZO za rok 2014“. Ve své zprávě zhodnotil činnost ZO v uplynulém roce. Celá zpráva byla rozeslána všem členům a je k dispozici na webových stránkách organizace.
  http://zocschhtyn.websnadno.cz/vcs_2015/zprava_o_cinnosti_v_roce_2014_vcs_20_03_2015.pdf
   
 3. Pokladní př. Narovcová seznámila členskou základnu se stavem prostředků.
   
 4. V další části proběhla kontrola plnění rozpočtu za rok 2014, poté pokladní přečetla návrh rozpočtu na tento rok.
   
 5. Za omluveného předsedu revizní komise př. Langa se revizní zprávy ujal člen revizní komise př. Hojdysz.
  Konstatoval, že revize pokladních knih a finančních prostředků organizace proběhla bez závad.
  Vše je dobře vedeno a nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
   
 6. Jednatel př. Koczai Zdeněk vystoupil s „Plánem činnosti ZO na rok 2015“.
  Hlavními úkoly pro tento rok je tradiční červencová místní výstava, spoluúčast na Krajské výstavě drobného zvířectva, která se uskuteční v našem areálu počátkem října a především práce s našimi mladými chovateli.
  Celý plán činnosti zaslán členům a vyvěšen na stránkách ZO.
  http://zocschhtyn.websnadno.cz/vcs_2015/plan_prace_2015.pdf
   
 7. Dalším bodem jednání bylo poděkování za dosavadní práci členům, kteří v tomto roce oslaví, případně již oslavili kulatá životní výročí:

Koczai Jan – 70 let
Echtner Antonín – 65 let
Fiala Tomáš – 45 let
Hošková Karolína – 20 let
Psutková Viktorie – 20 let
Pikhartová Anežka – 15 let
Baláková Václava – 15 let

        8. Diskuse

 • Př. Krátký – poděkoval jménem SCHOK za pozvánku na VČS,
  pozval přítomné na ukázku zpracování skopového masa do Úborska u Nýrska
  dne 18. 4. 2015 od 13:00 hodin
 • Př. Kaiser pochválil ZO za práci s mládeží
 • Př. Bukovský se dotazoval na spolupráci s partnerskou organizací v SRN, což bylo jedním z bodů plánu činnosti na rok 2014.
  Předseda ZO na dotaz odpověděl. Delegace ZO byla kolegy v Německu navštívit, chovatelé v této německé organizaci však neregistrují svá zvířata (s výjimkou chovatelů holubů), proto bylo od další spolupráce upuštěno.
 • Starosta města Horšovský Týn pan Václav Mothejzík krátce zhodnotil spolupráci města s naší chovatelskou organizací, ubezpečil nás, že je město připraveno nás nadále podporovat. Uvedl, že vítá dobrou práci s mládeží a doufá, že v dobrých výsledcích bude kroužek MCH pokračovat.
  Upozornil také na změnu v přidělování grantů, žádosti je možné podávat od 17. 3.
 • Jednatel OO Domažlice př. Buršík – termín konání krajské výstavy byl stanoven
  na 3. a 4. října 2015 – má přislíbené dotace, slíbil, že okres má dostatečné páky
  na organizace okresu, aby byl zajištěn dostatečný počet lidí, pro zdárnou přípravu, posuzování, průběh výstavy a také následné bourání klecí.
  př. Buršík informoval o okresním kole Olympiády MCH – termín konání 6. 5. 2015 – MCH musejí mít sebou vypracované písemné práce.
 • Př. Müller za nepřítomného př. Langa oznámil, že na naší místní výstavě nevystoupí v doprovodném programu skupina Vysoká tráva – má již domluveno hraní
 • Př. Koczai Jan seznámil členy s postřehy ze školení posuzovatelů. Hlavní změnou platnou již od března tohoto roku je posuzování mláďat králíků – vystavena mohou být zvířata starší 5 měsíců u velkých a středních plemen a od 4 měsíců u malých plemen (dříve vše od stáří 3 měsíců). Všechna mláďata budou oceněna predikátem, bez ohledu, zda jsou vystavena v kolekci nebo jako jednotlivci.
  Dále dochází ke změně posuzování u bílých plemen – v páté pozici bude posuzována hlava a uši nově u králíků Beranů (všech velikostí – AB, FB, MB, ZB), také u Rexů bčo i bmo včetně zakrslého rázu.
  př. Koczai krátce informoval o letošní Evropské výstavě, která proběhne ve Francii ve městě Mety (autem cca 600 km od Horšovského Týna).
 • Př. Maxa vyjádřil nespokojenost s provázaností webových stránek organizací a okresu.
  př. Buršík upozornil, že na web okresu jsou dávány pouze příspěvky, které místní organizace k publikování poskytnou.
  Jednatel ZO př. Koczai Zdeněk dodá na okres krátký popis naší ZO s odkazem na naše webové stránky.
 • Hospodář ZO navrhl termín brigády na opravu přístřešku na seno na sobotu 25. 4. 2015

        9. Usnesení:

 • Výroční členská schůze schvaluje:
 •  zprávu o činnosti ZO ČSCH Horšovský Týn
  za rok 2014
 • pokladní zprávu a zprávu revizní komise za rok 2014
 • rozpočet ZO na rok 2015
 • plán práce na rok 2015
 • poplatky za registraci králíků v roce 2015 – na 2,- Kč registrátorovi OO za 1 ks
  (1,50 Kč ÚV ČSCH, 0,50 Kč OO ČSCH)
 • ZO poskytne příspěvek účastníkům celostátních a evropských chovatelských výstav. Konkrétní výši příspěvku určí dle možností výbor ZO
 • Všichni členové se budou podílet na uskutečnění výstavy v rámci Anenské pouti v Horšovském Týně
 • Ve spolupráci s OO Domažlice budou naši členové vypomáhat při říjnové krajské výstavě
 • ZO uhradí členský příspěvek svým členům starším 70 let
 • VČS ukládá výboru ZO:
 • Projednat potřeby organizace alespoň na 6 výborových schůzích
 • Svolat členskou základnu na 3 členské schůze

    Usnesení bylo jednohlasně schváleno veřejným hlasováním.

        10. Schůzi ukončil jednatel ZO př. Koczai Zdeněk.
              Poděkoval přítomným a popřál všem mnoho osobních i chovatelských úspěchů.


 

 

 

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist